Kinh tế

Phạt lãi vay

Ngày đăng: 02/12/2013 11:19:25 - Lượt xem: 3926
Phạt lãi vay
Khoản vay mà người vay chưa trả nợ theo ngày đã thỏa thuận trong Hợp đồng(bao gồm bị tuyên bố đáo hạn trước hạn), người cho vay có quyền tính lãi ngày theo lãi suất phạt; đối với tiền lãi không thể trả đúng hạn, tính lãi kép theo lãi suất phạt. 借款人未按合同约定日期(包括被宣布提前到期)偿还的贷款,贷款人有权按罚息利率按日计收利息;对不能按时支付的利息,按罚息利率计收复利。

Dịch Việt - Trung cần chú ý những gì?

Dịch Trung – Việt cần chú ý những gì

Sổ tay tự học dịch tiếng Trung

Phiên dịch văn phòng dịch những gì?

Cách viết số tiền trong tiếng Trung

-----

Phạt lãi

罚息 

Khoản vay mà người vay chưa trả nợ theo ngày đã thỏa thuận trong Hợp đồng(bao gồm bị tuyên bố đáo hạn trước hạn), người cho vay có quyền tính lãi ngày theo lãi suất phạt; đối với tiền lãi không thể trả đúng hạn, tính lãi kép theo lãi suất phạt.

借款人未按合同约定日期(包括被宣布提前到期)偿还的贷款,贷款人有权按罚息利率按日计收利息;对不能按时支付的利息,按罚息利率计收复利。

Lãi suất phạt cộng thêm     % trên cơ sở lãi suất đã thỏa thuận ở điều 4.

罚息利率按在第四条约定的利率基础上加收     %确定。

Người vay chưa sử dụng khoản vay theo thỏa thuận của Hợp đồng, người cho vay có quyền tính lãi ngày theo lãi suất phạt; đối với tiền lãi không thể thanh toán đúng hạn, tính lãi kép theo lãi suất phạt. 

借款人未按合同约定使用的贷款,贷款人有权按罚息利率按日计收利息;对不能按时支付的利息,按罚息利率计收复利。

Lãi suất khoản vay điều chỉnh theo thỏa thuận ở điều 4, sau khi điều chỉnh lãi suất lãi suất phạt cũng thay đổi tương ứng, chu kỳ thay đổi đó thống nhất với chu kỳ thay đổi lãi suất.

贷款利率按第4.2条的约定进行调整的,利率调整后罚息利率亦相应变动,其变动周期与利率变动周期一致。

LDTT dịch

Nguồn: Trích quy định phạt lãi vay ngân hàng

Thông tin cho các bạn thật sự cần học dịch văn bản tại đây!

Tag:Kinh tế
Gửi bình luận của bạn
Họ tên*
Email*
Bình luận*
Ý kiến bạn đọc

罚息利率按在第四条约定的利率基础上加收 %确定 ở đây 确定 là gì vậy ad?

rachelphuong
9/24/2015 10:48:32 AM

罚息利率按在第四条约定的利率基础上加收 %确定 ở đây 确定 là gì vậy ad?

rachelphuong
9/24/2015 10:52:25 AM

là "xác định" đó bạn rachelphuong

11/26/2016 1:45:03 PM
Quảng cáo
ten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBE
Thống kê truy cập
Vở tập viết
Tu dien chuyen nganh
Học dịch online Ẩn
Học dịch online