Dịch câu T-V

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

坚固金业的保证金政策可能要求客户提供追加资金以便维持其保证金账户,客户有务满足这类保证金 要求。....
003-T-V: Trích: Nguyên lý hàn chi tiết

003-T-V: Trích: Nguyên lý hàn chi tiết

AA精密点焊机系采用双面双电过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从电极流经另一电极时在两接头电阻点形成瞬间的热熔接,且焊接电流瞬间从另一电极沿两工件流至此电极形成回路,不伤及被焊工件的内部结构。
002-Dịch câu T-V: Trích: Điều khoản bảo lãnh

002-Dịch câu T-V: Trích: Điều khoản bảo lãnh

主权债务人与乙方协议变更主合同的,除展期或增加甲方所担保的主债权本金数额或许可主合同债务人转让债务的情况须征得甲方的同意外,其它未加重债务人债务的情况不必取得甲方同意,甲方承诺依照变更后的主合同承担担保责任。
001-Dịch câu T-V: Trích: Điều lệ Công ty

001-Dịch câu T-V: Trích: Điều lệ Công ty

如果因董事辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。
Quảng cáo
samsamstudio.comten cac nuocXem ngay xuat hanhNau anPhong thuyMY YOUTUBE
Thống kê truy cập
Vở tập viết
Tu dien chuyen nganh
Thiết kế website